سود و فروش شرکتهای بورس

 شرکتسرمایه(ریال)میزان فروش در سال (میلیون ریال)سود ناخالص(میلیون ریال)سود عملیاتی(میلیون ریال)سود انباشته(میلیون ریال)دوره مالیبازار
پالایش نفت اصفهان (شپنا) 20,000,000,000,000487,196,78455,507,82859,696,44941,095,6471397بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
پالایش نفت بندرعباس (شبندر) 13,800,000,000,000453,226,51444,453,34441,364,52323,798,0171397بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
پالایش نفت بندرعباس (شبندر) 13,800,000,000,000400,779,39539,464,57338,335,90332,613,3951392بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
پالایش نفت تهران (شتران) 16,000,000,000,000367,994,19837,727,88837,227,68134,486,8601397بازار دوم بورس
پالایش نفت اصفهان (شپنا) 20,000,000,000,000366,206,45714,581,27114,945,57527,997,6261392بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
ایران خودرو (خودرو) 15,300,000,000,000314,464,91718,661,27614,482,5844,420,4681396بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
پالایش نفت اصفهان (شپنا) 20,000,000,000,000300,595,2484,277,1193,680,26217,016,1721393بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
پالایش نفت بندرعباس (شبندر) 13,800,000,000,000264,909,19610,581,8527,951,85012,410,1221393بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
ایران خودرو (خودرو) 15,300,000,000,000257,851,15123,677,39514,432,6093,819,3641395بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
پالایش نفت اصفهان (شپنا) 20,000,000,000,000248,800,92823,622,01422,394,33312,282,2701396بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
12345678910...