نمادهای زیرصنعت: نمادهای انتخاب شده:
صنعت:
زیرصنعت:
سرمایه در گردش بازده سرمایه گذاری
نسبهای نقدینگی نسبتهای سرمایه گذاری و اهرمی نسبتهای سودآوری نسبتهای کارایی
جاری نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه نسبت سود ناخالص نسبت گردش دارایی
آنی نسبت کل بدهی به ارزش ویژه بازده داراییها نسبت گردش دارایی ثابت
نسبت وجه نقد نسبت بدهی جاری به ارزش ویژه نسبت سود عملیاتی دوره گردش موجودی کالا
نسبت مالکانه بازده فروش دوره وصول مطالبات
بدهی بازده ارزش ویژه گردش سرمایه جاری
نسبت سرمایه بازده سرمایه در گردش دوره گردش عملیات
نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه نسبت موجودی کالا به سرمایه در گردش
نسبت پوشش بهره گردش موجودی مواد و کالا
گردش حسابهای دریافتنی
گردش حسابهای پرداختنی