بازده کل شرکتهای بورس

 شرکتسرمایه(ریال)بازده سرمایهدوره مالیصنعتبازار
زرین معدن آسیا (فزرین) 300,000,000,000357.011390توليد فلزات گرانبهاي غيرآهنبازار دوم فرابورس
باما (کاما) 500,000,000,000106.981382استخراج كانه فلزي غيرآهنبازار دوم بورس
پتروشیمی زاگرس (زاگرس) 2,400,000,000,000105.711396مواد شيميايي پايه به جز كودبازار دوم فرابورس
پتروشیمی زاگرس (زاگرس) 2,400,000,000,00098.821397مواد شيميايي پايه به جز كودبازار دوم فرابورس
پتروشیمی زاگرس (زاگرس) 2,400,000,000,00094.271395مواد شيميايي پايه به جز كودبازار دوم فرابورس
پتروشیمی زاگرس (زاگرس) 2,400,000,000,00090.461392مواد شيميايي پايه به جز كودبازار دوم فرابورس
پتروشیمی زاگرس (زاگرس) 2,400,000,000,00083.151394مواد شيميايي پايه به جز كودبازار دوم فرابورس
شیرین دارو (دشیری) 50,000,000,00078.281391توليد داروهاي شيميايي و گياهيبازار پایه ب فرابورس
پتروشیمی پردیس (شپدیس) 6,000,000,000,00076.371391تولید کود و ترکیبات نیتروژنبازار اول (تابلوي فرعي) بورس
به پرداخت ملت (پرداخت) 950,000,000,00075.771392مشاوره و تهیه نرم افزاربازار دوم بورس
12345678910...